School advies commissie

De School Advies Commissie (verder te noemen SAC) is een commissie vanuit de ouders die meedenkt over o.a. het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. 

  • De SAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de locatieleider;
  • De SAC komt circa 5 maal per jaar samen om met de locatieleider te overleggen. Dit overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming;
  • De SAC geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur / locatieleider over de eerder genoemde thema’s en eventuele knelpunten of belangrijke vragen van ouders. Een belangrijk speerpunt van de SAC is dat de school en ouders dicht bij elkaar blijven;
  • De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. Het verschil met de Medezeggenschapsraad (MR) is dat de MR beleidsvoorstellen toetst en instemmingsbevoegdheid heeft, terwijl de SAC een adviesrol heeft;

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ouderpopulatie.

De SAC bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • mevrouw A. Schepers (voorzitter)
  • mevrouw P. Wilkens
  • de heer C. Ots
  • mevrouw A. Scholte-Aalbes