Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden. In totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van Primenius.

De medezeggenschapsraad

Het inspraakorgaan voor ouders en personeel van Primenius is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De samenwerkende scholen uit het gebied van Primenius zijn onderverdeeld in rayons. Elk rayon vaardigt een vertegenwoordiger af naar de GMR. Dit GMR-lid vertegenwoordigt de scholen uit zijn rayon in de GMR. Op lokaal niveau is de MR het inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak op school en is tevens de gesprekspartner van de directeur. Het is de taak van de MR de belangen van de verschillende groeperingen binnen de school te vertegenwoordigen.

De medezeggenschapsraad van de Heilig Hartschool bestaat uit twee geledingen:

  • vertegenwoordiging van de ouders (mevrouw A. Davids en mevrouw M. Wortelboer)
  • vertegenwoordiging van het (onderwijzend) personeel (mevrouw M. Mensen en mevrouw M. Kanninga-ten Hoff)

De MR is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Via de MR kunnen deze hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. De kerntaak van de MR is mee te denken ten aanzien van het “doen en laten” van het management van de school en hierover een standpunt in te nemen en eventueel eigen voorstellen in te brengen. De MR is betrokken bij de gang van zaken aangaande de hele school en heeft wettelijke controle over het functioneren van de school. De medezeggenschapsraad denkt dus mee over het te voeren beleid in de school. De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft bij een aantal zaken een adviserende taak en bij andere items instemmingsbevoegdheid. Dit betekent dat de MR over een aantal onderwerpen adviseert. Bij onderwerpen waar de MR het recht van instemming heeft telt het oordeel van de MR mee in de besluitvorming. Een precieze omschrijving van de taken en bevoegdheden van de MR staan omschreven in het reglement medezeggenschap. Voor belangstellende ouders ligt dit op school ter inzage.

In de praktijk betekent dit, dat de MR van de Heilig Hartschool streeft naar een open samenwerking met als doel het beste voor alle geledingen van de school te bereiken. De MR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderverslagen zijn voor geïnteresseerde ouders beschikbaar. Op onze school ontvangen de SAC en medezeggenschapsraad elkaars notulen. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld en worden onderwerpen ter discussie gesteld ten behoeve van gemeenschappelijke besluitvorming. De communicatie tussen MR en SAC krijgt daarnaast vorm door de zitting van een ouderlid van de MR in de SAC.